fredag 16. juni 2017

Avsluttende tanker - hva sitter vi igjen med etter tre år i Erasmus+ prosjektet "High school dropout - one is too many"

Prosjektet ble lagt til OT-tiltaket på skolen og det var elevene  her som deltok i prosjektet. Flere av elevene har dårlige skoleerfaringer i bagasjen. Det var derfor ekstra hyggelig å kunne invitere dem med i dette store og ambisiøse prosjektet. Flere er eksperter på slagsidene ved det norske utdanningssytemet og det føltes meningsfylt og godt å kunne gi dem noen gode skoleopplevelser mens de var elever på OT-tiltaket.

Elevene
Gjennom disse tre årene har vi gjort forskjellige aktiviteter på skolen som har vært en del av prosjektet. Det har vært varierte og kreative oppgaver som har stilt krav til elevenes evne til å samarbeide, ta initiativ og til å være tilstede. Dette har bidratt til et bedre læringsmiljø og sosialt miljø. Fantasi og kreativitet har blitt honorert. Vi har laget kortfilm, logo, fotografert, debattert og vært ute og drevet med forskjellige sportsaktivteter. Da elevene jobbet med kortfilmen ble det veldig synlig hvor viktig det var at alle møtte opp. Alle som deltok i arbeidet med filmen var viktige og gjensidig avhengige av hverandre.

Alle elevene på OT-tiltaket ble invitert til å delta i prosjektaktivitetene som primært har blitt lagt til norsktimene og forankret i lærerplanen i norsk og til generell del av læreplanen. I det fjerne og mot slutten av skoleåret ventet det en gulrot i form av et møte mellom elevene i deltakerlandene. Denne gulroten ville gå til de 2-4 elevene som hadde best frammøte på skolen og som bidro positivt til læringsmiljøet og sin egen læring i alle fag og i prosjektaktivitetene.

Særlig for elevene som klarte å holde motivasjonen oppe og fikk være med på prosjektmøtene ute i Europa, har det vært meningsfylt og utviklende. De har blitt kjent med andre skoleungdommer rundt omkring i Europa og har knyttet vennskapsbånd for livet. Jevnlig kontakt  har de med hverandre på sosiale medier. Gjennom de nye vennskapene sine har de lært mye om europeisk kultur, den økonomiske situasjon i Europa, politikk og ikke minst utdanningssystem. De forstår bedre hvordan det er å være skoleungdom i Europa. Det har satt deres egne utfordringer i et nytt og større perspektiv.

Prosjektet har bidratt på en effektiv og naturlig måte til å utvikle språkferdighetene i engelsk. Flere av elevene syntes de var dårlige i engelsk. Etter en uke der all kommunikasjon foregikk på engelsk, kom de hjem med en god følelse av mestring og at det ikke lenger er farlig å snakke engelsk.

Erasmus+ prosjekter er en svært krevende sosial øvelse. Elevene er sammen døgnet rundt i en hel uke. Reisefellene fra Norge kjenner hverandre ikke så veldig godt og de skal bli kjent med minst 30 andre skoleungdommer fra mange forskjellige europeiske land. De blir utfordret på å ta kontakt, smalltalk og å være blide og hyggelige hele tiden og beredte til å slå av en prat på engelsk, møte presis til alle avtaler, forholde seg til andre rutiner og andre krav enn hjemme og ikke minst takle at de i løpet av uken aldri er alene. Det er krevende og de har klart det. De kommer hjem med en veltrent sosial muskel og en god følelse av mestring.

OT
For avdelingen har prosjektet virket samlende på den måten at det meste som har blitt satt i gang har vært en del av prosjektet. " High school dropout - one is to many" har også hatt som delmål å øke personalets forståelse for dropout-problematikk og å trekke foresatte mer aktivt inn i sine barns læring og skolehverdag. Det har medført at alle foresatte systematisk blir innkalt til samtale i forbindelse med at eleven begynner på skolen. Lærerne har arrangert workshops der elevene lærer sine foresatte hva de selv har lært på skolen. Dette har de foresatte likt veldig godt.

For å få en større forståelse for dropout-problematikk arrangerte lærerne et seminar om skolevegring. Hva er årsaken til at en liten gruppe ungdom heller har lyst til å være hjemme hos seg selv enn på skolen? Vi hadde besøk av en psykolog og en ungdomsarbeider med kompetanse på ungdom som spiller veldig mye.

En viktig del av dropout-problematikken er fravær. Gjennom disse tre årene med prosjekt har det totale fraværet tydelig gått ned. På slutten av skoleåret 2013-2014, året før prosjektet startet,  var det totale fraværet skyhøyt, 44%. I løptet av det første prosjektåret hadde fraværet sunket markant. I det andre prosjektåret sank fraværet ytterligere. Dette siste året har fraværet sunket også, men her må vi ta høyde for den nye fraværsregelen. Når vi sammenlikner tallene for Kuben vgs som helhet har det også for hele skolen vært en nedgang i fraværet, men ikke så markant som på OT.

Lærerne
For lærerne som har deltatt i prosjektet har det vært en vitaminsprøyte. Vi har blitt kjent med andre skolesystemer og besøkt mange flotte skoler. Vi har fått utfordret fordommene vi har hatt med i bagasjen. Det er kanskje ikke typisk norsk å være god allikevel? Ikke på alle områder. På noen områder er vi like gode og på andre kanskje til å med dårligere.

Vi har fått mange nye europiske kollegaer og et stort nettverk. Vi har lært mye om europisk kultur, økonomi og politiske utfordringer fra menneskene som er direkte berørt. I denne perioden har Hellas slitt med økonomien og forholdet til EU. De har vært i ferd med å melde seg ut fordi de økonomiske kravene fra troikaen har vært høye. England bestemte i løpet av prosjektperioden for å melde seg ut av EU. Tyrkia har gjennomlevd et forsøk på statskupp og opplever store "etterdønninger og etterskjelv" Vi har fått førstehåndsinformasjon om hvordan flyktningestrømmen inn i Europa takles. Det har vært en spennende og lærerik periode.

Vi har fått utviklet vår digitale kompetanse. Spesielt innefor sosiale medier og verktøy for publisering og formidling. Vi har lært oss etwinning, den europiske læringsplattformen og har brukt denne også aktivt.

Personlig har det vært en stor glede å få være sammen med elevene i dette prosjektet. Vi har delt spennede, lærerrike, underlige inntrykk som har sporet til ettertanke. Etter snart 30 år som lærer har det vært betydningsfylt å bli minnet på hvorfor jeg en gang i tiden valgte å bli lærer. Det kan fort bli glemt i hverdagens mas når jeg løper mellom klasserom og møter her og der  eller sitter med store rettebunker eller skjemaer som må fylles ut. Jeg er glad for at jeg fikk muligheten til å delta på denne læringsreisen med elevene mine. En reise der elevene har lært mye mer enn de kan gjøre i et klasserom, finne i en lærebok, Google seg til eller se på  YoUTube.


TAKK!


Hilsen
Anne Ingrid Jacobsen
Koordinator for den norske delen av prosjektet "High school dropout - one is too many"

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar